مقلات جامعه شناسی

جامعه شناسی دین و موانع رشد آن :

 

دکتر محدثی

من معتقد هستم که جامعه شناسی دینی با توجه به حوزه های دیگر این رشته عقب تر نبوده بلکه از وضع بهتری نیز برخوردار هست واین را نیز بگویم کتابهای که امروز در این حوزه شاهد هستیم بیشتر ترجمه شده و یا شرح اندیشه های متفکرین خارجی ، کار مهمی در ایران صورت نگرفته است و معتقدم جامعه شناسی در ایران و بویژه جامعه شناسی دین در ایران هنوز رویکرد مشخصی ندارد

و هنوز کار ارزنده ای جامعه شناسانه در مورد واقعیت های اجتماعی نیز صورت نگرفته است و برای بررسی این موضع باید بین جامعه شناسی بعنوان آموزش و جامعه شناسی بعنوان پژوهش تمایز قائل شویم ، و  اغلب کسانیکه در دانشگاه تدریس می کنند معلم جامعه شناسی هستند  و اغلب اینگونه افراد علاوه بر اینکه ترجمه کرده ا ند ، اندیشه های متفکرین نیز را در کلاس تدریس می کند ، اما جامعه شناسی بعنوان پژوهش در واقع وارد کنش شدن در این در این حوزه است برای فعالیت عملی .


ادامه مطلب
+   سه شنبه نوزدهم دی ۱۳۸۵      |